Stadgar för Malmö Bastugille

Antagna 6 februari 1950 – reviderade 21 mars 2024

 

§ 1. Föreningens namn är Malmö Bastugille. Föreningen bildades den 6 februari 1950.

Organisationsnummer: 846001-2373. Styrelsen har sitt säte i Malmö.

§ 2. Malmö Bastugille är en ideell förening vars syfte att skapa trivsel och goda förhållande för bastu- och vinterbadarna i Malmö. Detta uppnås genom följande:

Trivselkvällar och fester för medlemmar och blivande medlemmar

Information om bastubad och kallbad,

Främjande av god bastukultur i samband med detta,

Information om och besök på olika badanläggningar samt

Opinionsbildning för att förbättra bastukapaciteten och förutsättningarna för sköna och avkopplande bastubad i Malmö.

§ 3. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är per kalenderår.

§ 4. Medlemskap beviljas till alla som är intresserade av att främja god bastukultur och respekterar föreningens värdegrund kring allas lika värde och respektfullt uppträdande i samband med våra aktiviteter. Ansökan om medlemskap med namn, adress och telefonnummer skickas med e-post till styrelsen.

§ 5. Medlem erlägger en årsavgift för kalenderår från och med det år hen fyller 18 år. Avgiftens storlek för nästa kalenderår bestäms på årsmötet. För nya medlemmar som erlägger innevarande års avgift i november-december anses betalningen avse även det nästkommande kalenderåret. På så vis kan nya medlemmar få rabatt på medlemsavgiften om årsmötet beslutat att höja densamma. Betalning sker på det sätt som styrelsen beslutar och som framgår på hemsidan. Medlemskapet ska godkännas så snart styrelsen får avräkning från banken och kontaktuppgifter via e-post.

§ 6. Den som under två påföljande kalenderår och efter uppmaning ej erlagt årsavgiften anses därmed ha givit sin önskan tillkänna att utträda ur föreningen och stryks ur medlemsmatrikeln.

§ 7. Bastun är en trygg plats avsedd för lugn och trivsel. Gällande ordningsregler ska följas.

Medlem som genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar föreningens verksamhet eller dess syften kan uteslutas av styrelsen.

Utesluten medlem kan genom skriftlig framställning till föreningens styrelse få uteslutningen prövad av årsmötet. Medlem som uteslutits på grund av utebliven inbetalning av medlemsavgiften kan av styrelsen beviljas återinträde mot inbetalning av ny årsavgift. Medlem som uteslutits eller utträtt äger inte del i föreningens tillgångar och kan inte heller återfå inbetalda avgifter.

§ 8. Det står styrelsen fritt att föreslå medlem som gjort en långvarig och betydelsefull insats för föreningen till hedersmedlem. Beslut om detta fattas genom enkel majoritet på årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från att betala årsavgift livet ut.

§ 9. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens årsmöte skall äga rum senast den 31 mars. Kallelse till årsmöte och extra årsmöte samt allmänt sammanträde sker via hemsidan och via nyhetsbrev till alla medlemmar med känd e-postadress, senast 14 dagar före sammanträdet.

Kallelsen ska innehålla dagordning för mötet. Övriga handlingar göres tillgängliga på årsmötet.

Motioner till årsmötet skickas via e-post till styrelsens e-post senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen kan kalla till sammanträde när så anses nödvändigt och skall kalla när minst 1/3 av medlemmarna så begär. Det åligger varje medlem att själv hålla styrelsen underrättad om aktuell epostadress.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Årsmötets öppnande

2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens

protokoll.

6. Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets- och förvaltnings

berättelse, samt resultat- och balansräkning.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda

resultatet.

9. Beslut om ansvarsfrihet.

10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår.

11. Beslut om eventuella ersättningar.

12. Verksamhetsplan och budget.

13. Val av ordförande. Val äger rum det år då sittande ordförande suttit två år.

14. Val av fyra övriga styrelseledamöter och två suppleanter. Val äger rum då sittande suttit två år.

15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år

16. Val av valberedning – två medlemmar för ett år.

17. Ärenden som föreslagits av styrelsen.

18. Behandling av inkomna motioner.

19. Årsmötets avslutning.

20. Frågestund.

§ 10. Medlem som erlagt årsavgiften har rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter på årsmöte och allmänt sammanträde, där varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt godkännes icke.

Beslut fattas genom enkel majoritet på årsmötet, med undantag för stadgeändring. För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras 2/3 majoritet på årsmötet.

§ 12. Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av fem ledamöter jämte två suppleanter, vilka väljas för en tid av två år i sänder på årsmötet. Ordföranden utses av årsmötet, medan resten konstitueras av styrelsen. Avgående styrelseledamot kan omväljas.

§13. Styrelsen handhaver och ansvarar för föreningens ekonomi och det åligger styrelsen tillse, att föreningens medel är placerade i bank eller på annat betryggande sätt. Styrelsen ska tillse att föreningen har konto till vilket medlemmarna kan betala sin medlemsavgift samt en webbplats och en e-postadress.

Styrelsen äger besluta i föreningens angelägenheter på grundval av dessa stadgar och är beslutsför, när tre ledamöter är närvarande och om beslutet är ense.

Kallelse till styrelsesammanträde åligger ordförande efter eget bedömande eller då minst tre av styrelsens medlemmar begär detta.

Ordförande ska föra föreningens talan och att vid alla tillfällen leda förhandlingarna och att ombesörja styrelsens skriftväxling. Verksamhetsberättelse ska lämnas vid årsmötet.

Sekreteraren ska föra protokoll vid såväl styrelsens som allmänna sammanträden samt att ombesörja annonsering samt föreningens övriga ärenden.

Kassören ska uppbära och redovisa influtna medel samt att föra noggrann kassabok, samt att föra förteckning över föreningens medlemmar att före den 1 mars varje år överlämna räkenskaperna till revisorerna för granskning.

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och årsredovisning jämte revisionsberättelse föredragas vid årsmötet, varvid i samband därmed frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avgöres.

Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig, vid deras frånvaro kan tre styrelseledamöter tillsammans vara firmatecknare.

§ 14. Föreningen kan icke upplösas så länge tre medlemmar kvarstå.

 

________________________________________________________________________________________

 Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Hemsida: www.bastugillet.se   Facebook: Malmö Bastugille